AmCham proposes path to innovative economy

AmCham's Board of Directors sent a Letter on Innovation containing our ideas of how Czechia can use the transition to a sustainable economy to strengthen its position as a center for global innovation. 

AmCham's Board of Directors sent a Letter on Innovation containing our ideas of how Czechia can use the transition to a sustainable economy to strengthen its position as a center for global innovation. 
Not only does innovation produce advanced technologies that will help us address climate change, improved and more affordable health and social care for an aging population and other societal challenges, but it also generates the national wealth, individual incomes and government revenue that will create better conditions for such government priorities as pension reform and decreasing dependence on Russian oil and gas. Researching, developing, producing, and commercializing advanced technologies, therefore, is a fundamental element of not just economic policy, but a key part of any government program. 
 
The past three years have illustrated innovation’s importance. Hospitals had to find new treatments and operational procedures to treat COVID patients without risking infection for patients with other ailments, and companies had to introduce new technologies to maintain operations, which saved jobs and national income. Companies and governments combined to research, develop and distribute both testing equipment and vaccinations that allowed us to suppress the virus. Ukraine’s ability to stop and push back an invader with greater numbers and more equipment has been due not only to bravery and leadership, but to superior information, logistic and military technology. Europe has been able to react to the Kremlin’s weaponization of energy supply due to the ability to construct new energy supply routes and both companies and individuals replacing traditional energy supply with renewable technology located onsite.
 
Czechia, Europe, the United States and the planet will need to rely on our ability to produce new technologies to solve our significant, common challenges. Innovation will be at the center of our efforts to reduce the impact of climate change- and will be essential in meeting that challenge without severe economic and societal disruption. We have already entered a period in which the effectiveness of a nation’s innovations will be the primary determinant of its economic status. The requirement of nearly every important economic sector to transform their product line to meet the threat of climate change provides technologically capable countries the opportunity to attain a much more important (and prosperous) position in the global economy by becoming the center of conception, development and production of new, key technologies that will replace those technologies currently entrenched in other economies. The shift to a sustainable economy was already accelerating. The recent massive programs of investment initiated by the EU and United States mean that what place each country will have in the new sustainable economy will likely be determined in the next 5-10 years. Innovation policy, therefore, should be item one on every government’s economic agenda, and particularly a country with the great innovative potential of Czechia. 
 
Our ability to innovate requires a consensus on the common, desired objective among all institutions of government, academia, and the business community, and a strategy that aligns those different interests and their assets. AmCham has spent the last several weeks discussing what such objectives and strategy could be within our membership and with key partners in the public and private sector. 
 
In order to make our position transparent and to make clear our proposals would benefit all public research institutions and companies of any nation wishing to pursue high value-added technology development, the attachments below contain an executive summary of these proposals and an overview of our recommendations for measurable objectives and the policies needed to create the people, technology and infrastructure to achieve it. 
 
 

___________________________

Czech version follows:

Kromě toho, že inovace vedou k vývoji pokročilých technologií, které nám umožní vypořádat se s klimatickou změnou, zajistit lepší a dostupnější zdravotní a sociální péči pro stárnoucí populaci i řešit jiné společenské problémy, jsou rovněž zdrojem národního bohatství a příjmů jednotlivců i státu. Inovace také zlepší podmínky pro plnění vládních priorit, jakými jsou důchodová reforma nebo snížení závislosti na ruské ropě a plynu. Výzkum, vývoj, výroba a komercializace pokročilých technologií je tak nejen základním prvkem hospodářské politiky, ale také klíčovou součástí kteréhokoli vládního programu. 
 
Uplynulé tři roky jsou názornou ukázkou důležitosti inovací. Nemocnice musely nalézt nové metody léčby a postupy řízení nezbytné pro ošetřování covidových pacientů, aniž by hrozilo riziko nákazy pacientů s jinými potížemi. Podniky byly nuceny zavést nové technologie za účelem udržení provozu, což zachránilo řadu pracovních míst i příjmy státu. Podniky a vlády se spojily za účelem výzkumu, vývoje a distribuce testovacích zařízení a vakcín, které nám umožnily potlačit virus. Za schopností Ukrajiny zastavit a odrazit agresora disponujícího větším počtem vojáků a vybavení stojí nejen statečnost a správné vedení, ale i lepší informační, logistické a vojenské technologie. Evropa byla schopna reagovat na problém zneužívání dodávek energií ze strany Kremlu díky schopnosti vybudovat nové trasy pro dodávky energií, ale také díky tomu, že podniky i jednotlivci nahradili tradiční dodávky energií obnovitelnými zdroji a technologiemi umístěnými lokálně. 
 
Česko, Evropa, USA a celá planeta se budou muset spolehnout na svou schopnost vyrábět nové technologie pro řešení významných, společných problémů. Inovace budou ústředním bodem společné snahy snížit dopady klimatické změny (a budou zásadní při hledání takového řešení tohoto problému, které nebude mít za následek závažná narušení fungování hospodářství a společnosti). Již jsme vstoupili do fáze, kdy bude účinnost inovací určité země primárním faktorem určujícím její ekonomický status. Nutnost transformovat výrobu v téměř každém důležitém hospodářském odvětví, jakožto podmínky vypořádání se s hrozbou klimatické změny, přináší technologicky schopným zemím příležitost dosáhnout významnějšího postavení (a větší prosperity) v rámci globální ekonomiky tím, že se stanou centrem koncipování, vývoje a výroby nových, klíčových technologií, které nahradí současné technologie pevně zakotvené v ostatních ekonomikách. Proces přechodu na udržitelné hospodářství již začal zrychlovat. Masivní investiční programy, které v poslední době zahájila Evropská unie a také USA, znamenají, že míra přijetí nového udržitelného hospodářství rozhodne patrně v příštích pěti až deseti letech o postavení každé země. Inovační politika by tudíž měla 
být na prvním místě hospodářského programu každé vlády, především v zemi s tak velkým inovačním potenciálem, jakou je Česko. 
 
Naše schopnost generovat inovace vyžaduje dosažení shody všech institucí státu, akademické sféry a podnikatelské komunity na společném žádoucím cíli, jakož i na vytvoření strategie, která zajistí sladění různých zájmů a aktiv uvedených aktérů. V rámci Americké obchodní komory v ČR jsme v průběhu posledních několika týdnů vedli diskuse ohledně potenciálních cílů a strategií jak mezi našimi členy, tak s klíčovými partnery ve veřejném i soukromém sektoru 
 
Rádi bychom transparentním způsobem předložili naše stanovisko a jasně sdělili, že naše návrhy mají za cíl být ku prospěchu všem veřejným výzkumným institucím a podnikům bez ohledu na národnost, které chtějí vyvíjet vyspělé technologie s přidanou hodnotou. Proto v příloze níže předkládáme shrnutí základních bodů našich návrhů a přehled našich doporučení, zejména měřitelných cílů a politik rozvoje lidských zdrojů, technologií a infrastruktury potřebných k dosažení těchto cílů. 
 
 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed