AmCham members elect nine Board members; Chour, Nebesky, Novotny, Slapak, and Suri to serve on Executive Committee

Prague, June 20. AmCham members have elected nine Board members, and the AmCham Board has appointed Michal Chour of the Alcron Hotel as President and Milan Slapak of GE, Michal Nebesky of Citibank, Vaclav Novotny of Biogen and Sanjiv Suri of Zatisi Group as Vice Presidents. 

We have a strong and diverse group of leaders on the Board,” Chour told AmCham members at the General Assembly on Thursday. “Each member of the board brings a different expertise and different network to the table, and our plan is to work as a team to make this country a top ten economy in the EU."

Chour will focus on the Prague economic development. Slapak will focus on research and high-tech manufacturing. Novotny will focus on health care. Nebesky will focus on finance and macroeconomic issues. Suri will focus the Prague hospitality sector.

We are very enthusiastic about the economic direction of the country, especially the new innovation strategy,” Slapak says. “We view our role as helping to turn the strategy into reality by making this the easiest place in the EU to do research and recruiting more major private investment into the public research institutes.

The nine elected board members are: Maria Anargyrou-Nikolic of Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Rainer Bogner of ExxonMobil, Radek Halicek of KPMG, Vaclav Novotny of Biogen, Michal Nebesky of Citibank, Michel Perret of Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Jaroslava Rezlerova of ManpowerGroup, Michal Stachnik of Cisco, and Sanjiv Suri of Zatisi Group. They join current board members Erik Best of Fleet Sheet, Michal Chour of Alcron, Michal Klimes of Hewlett Packard Enterprise, Josef Kotrba of Deloitte, Petr Panek of White & Case, Alan Rassaby of Avast Software, Milan Slapak of GE, and Magdalena Soucek of EY.

Anargyrou-Nikolic has been appointed to head AmCham’s new business sustainability initiatives. Klimes has been appointed to lead AmCham’s Brno Council. Soucek will head AmCham’s community leadership initiative.

Sustainability is an economic and social imperative for companies both large and small,” Anargyrou-Nikolic says. “We want AmCham to encourage the business community to take bigger steps toward a sustainable future, and to share best practices that will help all of us get there successfully.

Brno has become a primary European generator of new technology,” Klimes says. “Entrepreneurs and research labs have driven the economy fast and far, and now we need to make sure the infrastructure can develop at the same pace.

All around the globe we see an increasing distrust and frustration with our politics, and doubt and fear about our economies,” Soucek says. “Business needs to play a greater leadership role in restoring faith in our economic direction, and AmCham will be working with the many top managers in our membership to play a leadership role in their communities.”

For more information on AmCham activities, contact Weston Stacey at wstacey@amcham.cz. 

--------------------------------------------

 

Verze v češtině následuje:

Členové AmCham volí devět členů představenstva; 
Chour, Nebeský, Novotný, Šlapák a Suri se stanou členy výkonného výboru


Praha, 20. června. Členové Americké obchodní komory v ČR (AmCham) zvolili devět členů představenstva a představenstvo komory jmenovalo Michala Choura, generálního ředitele hotelu Alcron, na pozici prezidenta. Milan Šlapák z GE, Michal Nebeský ze Citibank, Václav Novotný ze společnosti Biogen a Sanjiv Suri ze Zátiší Group byli zvoleni vice-prezidenty.

Máme v představenstvu silnou a různorodou skupinu lídrů,“ řekl Michal Chour členům AmCham na Valném shromáždění ve čtvrtek. „Každý člen představenstva s sebou přináší různé odborné znalosti a síť kontaktů. Naším plánem je pracovat jako tým, který tuto zemi posune do první desítky nejúspěšnějších ekonomik EU.

Chour se zaměří na ekonomický rozvoj Prahy. Šlapák se zaměří na výzkum a high-tech výrobu. Novotný se zaměří na zdravotní péči. Nebeský se zaměří na finance a makroekonomické otázky. Suri se zaměří na sektor hotelnictví a gastronomie v Praze.

Ekonomické směřování naší země vnímáme velice pozitivně, zejména v souvislosti s novou inovační strategií,“ říká Šlapák. „Svou roli vidíme v podpoře realizace této strategie tím, že učiníme z naší země nejlepší místo v EU pro provádění výzkumu a vývoje a přitáhneme velké soukromé investice do veřejných výzkumných ústavů.“

Devět zvolených členů představenstva tvoří: Maria Anargyrou-Nikolic z Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Rainer Bogner z ExxonMobil, Radek Halíček z KPMG, Václav Novotný ze společnosti Biogen, Michal Nebeský ze Citibank, Michel Perret z Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, Jaroslava Rezlerová z ManpowerGroup, Michal Stachník z Cisco, a Sanjiv Suri ze Zátiší Group. Připojí se k současným členům představenstva Eriku Bestovi z Fleet Sheet, Michalu Chourovi ze společnosti Alcron, Michalu Klimešovi z Hewlett Packard Enterprise, Josefu Kotrbovi z Deloitte, Petru Pánkovi z White & Case, Alanu Rassabymu ze společnosti Avast Software, Milanu Šlapákovi z GE a Magdaleně Souček z EY.

Anargyrou-Nikolic byla jmenována do čela nové iniciativy AmCham v oblasti udržitelného podnikání. Klimeš byl jmenován do vedení AmCham Brno Council. Souček bude řídit iniciativu AmCham community leadership.

Udržitelnost je ekonomický a sociální imperativ pro velké i malé společnosti,“ říká Anargyrou-Nikolic. „Chceme, aby AmCham povzbudil komunitu podniků k tomu, aby učinila významnější kroky směrem k udržitelné budoucnosti. Dále chceme podpořit sdílení příkladů dobré praxe, které nám všem pomohou k ní úspěšně směřovat.“

Brno se stalo primárním evropským generátorem nových technologií,“ říká Klimeš. „Podniky a výzkumná centra pohání ekonomiku rychle a kupředu. My nyní musíme zajistit to, aby se i infrastruktura rozvíjela stejným tempem.

Po celém světě jsme svědky rostoucí nedůvěry a frustrace z naší politiky a nárůstu pochybností a strachu o naše ekonomiky,“ říká Souček. „Podnikání musí hrát významnou vedoucí roli při obnově víry v naše ekonomické směřování a AmCham bude spolupracovat s mnoha špičkovými manažery v rámci členské základny, aby tuto vedoucí roli zaujali ve svých komunitách.“

Pro více informací o aktivitách AmCham kontaktujte Westona Staceyho na wstacey@amcham.cz.

 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed