Interviews on Insolvency Law

Interviews with: Daniel Weinhold (Weinhold Legal), JUDr. Jarmila Veselá (KSKŘI), Mgr. Petr Budín (Regional Court of Ostrava), JUDr. Petra Švamberková (Regional Court of Ústí nad Labem). In czech only.

Daniel Weinhold, Partner, Weinhold Legal, v.o.s.

1. Pomáhá insolvenční zákon, tak jak je nastaven, řešit důsledky současné krize?

 

2. Která ustanovení zákona jsou tedy z hlediska požadavků praxe nepraktická či nejednoznačná?

 

3. Jakým způsobem reagují věřitelé (včetně bank) na nový zákon? Využívají všech možností, které zákon nabízí? V čem spatřujete důvody toho, že banky neiniciují insolvenční řízení?

 

4. Představuje Insolvenční zákon v jeho současném znění potenciálně závažný problém pro syndikované úvěrování?

 

 

Jarmila Veselá, správkyně a bývalá předsedkyně KSKŘI

1) Co soudíte o postavení věřitelů v insolvenčním řízení?

 

2) Domníváte se, že stát přispívá k efektivitě insolvenčních procesů?

 

3) Budou správci podle nové zákonné úpravy lepší než dřív?

 

Other related video interviews: 

  • Interview with Hon. Charles G. Case II, a United States Bankruptcy Judge for the District of Arizona
  • Interview with Redfield T. Baum, Sr., a United States Bankruptcy Judge for the District of Arizona
  • Interview with Thomas Salerno, a partner and chair of the International Insolvency Group in the Phoenix office of the international law firm Squire, Sanders & Dempsey L.L.P.

 

JUDr. Petra Švamberková, soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem

1) Vaše hodnocení právní úpravy reorganizace – zda vyhovuje požadavkům praxe či vidíte nějaké nedostatky a jaké.

Na nedostatky jsem narazila,  z časových důvodů uvádím pouze tyto související se znaleckými posudky:

Úprava §  155 odst. 1 není znalci chápána jednotně.

   1) KSUL 44 INS 5304/2008 – SCHOELLER LITVÍNOV k.s. – znalec zjistil likvidační hodnotu majetkové podstaty, kterou definoval jinak než cenu obvyklou.

   2) KSUL 44 INS 4109/2008 - Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. – majetková podstata byla oceněna cenou obvyklou.

   3) KSUL 44 INS 2317/2009 - NOVAK CV a.s. – majetková podstata byla oceněna substanční hodnotou.

 

2) Příklad schváleného reorganizačního plánu

KSUL 44 INS 4109/2008 - dlužníka Masný průmysl Česká Lípa s.r.o., IČ 25265750, Borská 58, 471 23 Zákupy

Dlužník zpracovává maso. Účetní závěrky – řádnou i mimořádnou jsem na insolvečním školení konzultovala auditorkou a podle těchto záverek si neuměla představit, že by dlužník mohl úspěšně projít reorganizací. Dlužník nevlastní nemovitosti a dlužník vpodstatě vlastní pouze movité věci, zejména stroje. Reorganizační plán byl schválen usnesením ze dne 19.8.2009 po schůzi věřitelů a poslední zpráva správce je ze dne 1.9.2009, kde jsem musela rychle nařídit schůzi věřitelů, neboť mi bylo neformálně sděleno, že pokud  nebude reorganizační plán schválen rychle, dlužník by se toho nemusel „dožít“. Dlužník předpokládal získání úvěrového financování z mimobankovních zdrojů, které však bylo podmíněno schválením reorganizačního plánu. Ve své poslední zprávě insolvenční správce uvedl, že vylepšení hospodářského výsledku dlužníka odvisí od ceny vstupních materiálů pro výrobu dlužníka stejně jako obecnou cenovou úroveň masných a uzenářských výrobků. Tyto faktory jsou ryze externí a dlužník nemá možnost je nijak ovlivnit.

 

3) Další rozběhlé reorganizace

KSUL 44 INS 2317/2009 - dlužník NOVAK CV a.s., IČ 25029096, Ctiborova 1192/1,
430 01 Chomutov – fáze: schůze věřitelů dne 22.10.2009 odsouhlasila znalecký posudek. Dlužník připravuje reorganizační plán a zřejmě bude žádat o prodloužení  lhůty pro jeho předložení, neboť nemá dosud vyjasněné některé budoucí zakázky a tedy není schopen přesně vyčíslit nabídnuté plnění věřitelům v reorganizaci.

 

 

Mgr. Petr Budín, soudce Krajského soudu v Ostravě

1) Vaše hodnocení právní úpravy reorganizace - zda vyhovuje požadavkům praxe či vidíte nějaké nedostatky a jaké.

Legislativní rámec reorganizace  bych sám o sobě pokládám za relativně optimálně upravený, nebo v nedostatcích překlenutelný výkladem. Právní úprava reorganizace je ale pro praxi  limitována schopností cílových osob využít možnosti touto úpravou vytvořené. Právnické osoby  nemají zpravidla  vlastní zaměstnance se schopností připravit reorganizaci a jejich výběr právníků a ekonomů z externích zdrojů  se jeví více než nešťastným.  Dokud nebude vytvořen okruh  odborníků  pracujících pro   adresáta úpravy - dlužníka, jsou  úvahy o jednotlivostech úpravy příliš akademickou diskusí.

 

2) Narazil jste na nejednotný výklad § 155 odst. 1 znalci?

Problematiku jsem v řízení řešil, otázku si vyjasňoval znalec s dlužníkem. Z důvodu nejasnosti jsem pokyn k vypracování posudku vydal znalci formou závazného usnesení.

 

3) Máte pocit, že byste potřeboval nějaké školení stran témat, která se objevují v "reorganizačních" případech? Jaké?

Ano, podmínkou pro úspěšnou činnost insolvenčního soudce je (zatím nedostatečná) úroveň transferu informací o konkrétních, velmi konkrétních postupech při reorganizačních řízeních prováděných v  EU  i US. Obecná sdělování obecných informací jsou nedostatečná.

 

4) Existuje nějaké ustanovení zákona (mimo ustanovení upravujících reorganizaci), které v praxi nefunguje dobře?

Jako obtížně aplikovatelnou hodnotím úpravu oddlužení. Pokládám ji za ne dosti propracovanou. Textově je nejasná, zvláště v některých zásadních institutech  jako je otázka okruhu osob s přípustným oddlužením či vztahu  oddlužení a SJM). V důsledku toho se vyskytuje nežádoucí roztříštěnost a názorová "pestrost" aplikace úpravy jednotlivými soudy.

 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed