Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.


“Věříme, že aktivní účast občanů na dění ve společnosti je klíčová pro každou stabilní demokracii. Proto je naším cílem podpořit aktivní účast dětí, jejich rodičů a dalších obačnů ve veřejném životě, a tím i posílení důvěry mezi lidmi a představiteli veřejné správy“, uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR. Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře.

Podpořené projekty:
• Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci); ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov
• Můžete nás vidět, ale není nás slyšet (školní divadlo); ZŠ Paseka, okr. Uničov
• Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé); ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice
• Zahrada přátelství a porozumění; SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk  
• Park setkávání (park jako místo pro akce v obci); ZŠ Hranice, okr. Cheb 
• Učení v přírodě (třída v přírodě); ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou 
• Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou); ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 
• Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy) ; ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ 
• Jeden svět, mnoho tradic – One  World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu); ZŠ Lukov, okr. Zlín
• Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace); ZŠ Ostrava Poruba, ul.  A. Hrdličky
• Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy); Gymnázium, Kadaň,  5.května 

Krátké anotace podpořených projektů jsou přílohou této tiskové zprávy.

Podrobnější informace můžete najít také zde

http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/
https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

 


Americká obchodní komora v ČR je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

 

Projekty podpořené z programu One World, Many Voices (ročník 2012)

Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci)
ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov
Udělený grant: 65 000 Kč
Cílem projektu je rozvinutí bohatého kulturního programu v obci, které bude založeno na průzkumu mezi místními obyvateli. Na projektu budou pracovat žáci 9. ročníku, školní parlament, učitelé, rodiče, senioři, místní komunita (veřejnost), místní samospráva. Výdaje budou vynaloženy zejména na projekční techniku a židle využitelné během kulturních akcí.

Můžete nás vidět, ale není nás slyšet - školní divadlo
ZŠ Paseka, okr. Uničov
Udělený grant: 77 000 Kč

Hlavní náplní projektu jsou divadelní představení připravená dětmi pro místní veřejnost. Tyto veřejné akce přinesou posílení aktivní účasti obyvatel ve společenském životě obce. Hlavními aktéry jsou: žáci školy, rodiče a obyvatelé obce jako herci. Představení budou veřejná a budou se připravovat ve spolupráci s obcí. Rozpočet bude využit zejména na ozvučovací techniku a také na některé kostýmy a kulisy.

Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé)
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice 
Udělený grant: 35 000 Kč
V rámci projektu škola vybuduje ve svém vestibulu knihovnu, která bude přístupná veřejnosti. Nakoupí knihy, které budou volně přístupné žákům, rodičům i místní veřejnosti. Veřejnost se bude také podílet na výběru knih – škola uspořádá průzkum mezi obyvateli, na kterém se bude také podílet obec. Hlavní položkou rozpočtu bude nákup knih a dřevěné knihovny. Žáci a škola ve spolupráci s obcí zorganizují minimálně dvě veřejná čtení za rok, s cílem propagovat čtení knih. Také AmCham vyzve své členy, zda by mohli vhodné knihy věnovat.

Zahrada přátelství a porozumění
SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk  
Udělený grant: 39 000 Kč
Cílem projektu je kultivace školní zahrady a její otevření místní komunitě. Žáci budou spolupracovat s klubem seniorů, klubem turistů a klubem zahrádkářů. Škola zorganizuje velkou třídenní vzdělávací akci – Tři dny pro přírodu. Zahrada se stane prostorem pro mezigenerační setkávání, společenské akce a volnočasové aktivity. Finance budou využity na kultivaci zahrady, vzorky minerálů a hornin pro naučnou stezku, materiál na akci Tři dny pro přírodu.

Park setkávání (park jako místo pro akce v obci)
ZŠ Hranice, okr. Cheb 
Udělený grant: 60 000 Kč
Vytvoření místa pro relaxaci a setkávání dětí, mladých lidí, rodičů a obyvatel čtvrti Studánka. Na projektu budou spolupracovat žáci, rodiče, místní výbor Studánka i vedení města Hranice. Děti se již setkaly s vedením města, aby projekt diskutovaly. Nově vybudovaný parčík budou místní lidé využívat jako místo konání veřejných akcí. Grant bude využit zejména na nákup materiálu na pergolu, lavičky, stromy a keře. Město bude projekt spolufinancovat.


Učení v přírodě (třída v přírodě)
ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou 
Udělený grant: 60 000 Kč
Škola vybuduje třídu v přírodě se vzdělávacím okruhem o Jizerských horách. Prostor bude využíván nejen pro vzdělávání žáků, ale také pro akce pro děti, jejich rodiče a učitele. Obec, kraj a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přislíbily spolufinancování. Výdaje z grantu budou zejména směřovat na kultivaci prostoru, koupi přírodního nábytku a rostlin.

Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou)
ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 
Udělený grant: 60 000 Kč
V rámci projektu škola vybuduje zahradu před školou, která bude využívána nejen žáky školy, ale i menšími dětmi, rodiči, turisty, apod. Projekt je připraven žáky 6. třídy, na jeho realizaci budou pracovat i další žáci, učitelé, místní obyvatelé a zástupci obce. Rozpočet bude zejména využit na úpravy povrchu, rostliny a venkovní nábytek.

Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy)
ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ 
Udělený grant: 60 000 Kč
Studenti 8. třídy připravili projekt jak upravit cestu do školy, aby byla bezpečnější. Zkultivují parčík a vybudují schody, aby se dalo lépe přicházet do školy. V Parčíku pak bude prostor pro pořádání veřejných akcí. Žáci budou na realizaci pracovat se školou, starostou i místostarostkou. Rozpočtové výdaje budou zahrnovat zejména návrh projektu, vybudování schodů, úpravy povrchů, lavičky a koše, které budou dekorovány žáky.

Jeden svět, mnoho tradic – One  World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu) 
ZŠ Lukov, okr. Zlín  
Udělený grant: 30 000 Kč
Projekt je zaměřen na pořádání veřejných oslav, které souvisí s anglo-americkými svátky. Cílem projektu je také podpořit učení angličtiny ve městě. Grantová podpora bude využita na vybudování školního skleníku, ve kterém se budou pěstovat květiny pro Slavnost květin nebo dýně pro oslavy Halloween apod. Výtěžek z prodeje vypěstovaných produktů na akcích se bude využívat na pořádání akcí v následujících letech. Obec bude zapojena do pořádání veřejných akcí.

Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace)
ZŠ Ostrava Poruba, ul.  A. Hrdličky
Udělený grant: 23 000 Kč
Hlavním cílem projektu je sociální integrace sluchově postižených dětí do místní komunity, společná činnost zdravých a postižených dětí s využitím angličtiny. Projekt je realizován jako série veřejných vystoupení u příležitostí různých oslav ve městě. Grant bude zejména využit na nákup učebních pomůcek a materiálů na výuku angličtiny, aby žáci mohli tyto znalosti dále předávat neslyšícím dětem. Do příprav a realizace akcí je zapojen starosta.

Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy)
Gymnázium, Kadaň,  5.května 
Udělený grant: 11 000 Kč
V rámci projektu studenti gymnázia připravují pro základní školy komplexní soutěž o životním prostředí. Z grantu bude uhrazen nákup vybavení, které bude využito při soutěži a dále pak při projektech monitorujících kvalitu životního prostředí v místní lokalitě. Výsledky práce studentů budou diskutovány s městem.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed