Spojení soukromého sektoru s vědou a výzkumem přináší inovace. Potvrdil to letošní ročník Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou

Technologie zvyšující přesnost obráběcích strojů, odolnější a kvalitnější vozovky díky využití odpadního materiálu, inovativní sanační materiál pro restaurování památek dle norem EU a úspěšná produkce žádaných novinek na dynamickém trhu vůní – to jsou přínosy vítězných projektů soutěže Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou, která hodnotila příklady úspěšné synergie, kdy spojily síly věda a výzkum se soukromým sektorem. Výsledky soutěže vyhlásily na konci února Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Technologická agentura ČR v rámci Festivalu Česká inovace v Národní technické knihovně v Praze. Soutěž je organizována pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou si klade za cíl zvyšovat povědomí o úspěšných příkladech aplikace vědeckých poznatků do praxe a povzbuzovat takovou spolupráci i v budoucnu:„Potenciál české vědy je a vždy byl, zvláště v technických odvětvích, ohromný. Nedostatek financí a marketingového know-how ve výzkumných institucích má však za následek jeho nedostatečné vytěžení. Mnoho nápadů tak nemá šanci přesáhnout hranice vědeckých pracovišť a být úspěšně uvedeno na trh,“ říká Petr Hájek, předseda Kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Technologický vývoj a inovace jsou přitom pro průmyslově orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, prakticky nezbytné. Jak potvrzuje Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR: „Růst HDP a konkurenceschopnost země je závislá na typu inovací, na něž se zaměřuje. Intenzivní spolupráce podniků s výzkumem s sebou nese šanci, že výzkum a inovace začnou reálně přispívat k růstu České republiky.“

Intenzita provázání vědy se soukromými organizacemi přitom není v České republice tak silná, jako v některých jiných vyspělých zemích, které se také orientují na průmysl a technologie. Kooperace výzkumu s firmami u nás nemá historii a zejména ze strany akademické sféry nemá taková synergie pokaždé podporu. Podle prof. Vladimíra Maříka, člena odborné poroty soutěže Nejlepší spolupráce roku, bývá spolupráce ze strany akademických pracovišť často podceňovaná. Přitom z ní těží nejen firmy, ale také samy školy: „V rámci efektivní spolupráce univerzitních pracovišť s průmyslovými podniky se výzkumníci na školách dozvídají, co vše průmysl vlastně potřebuje, co je třeba ještě zlepšit, kam je užitečné napnout výzkumné úsilí. Patrný je i silný motivační efekt, zejména pro doktorandy a mladé výzkumníky,“ doplňuje prof. Mařík.

Letošní ročník Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou, kterou organizátoři uspořádali již podruhé, dokazují, že spojení těchto dvou zdánlivě odlišných světů – vědeckého a komerčního – může dát vzniknout zcela novým výrobkům a technologickým postupům, které jsou přínosem pro mnoho oblastí lidské činnosti. Mezi soutěžními projekty se objevily inovace ze strojního, chemického, potravinářského, stavebního a těžebního průmyslu, materiálového inženýrství, farmacie, informatiky, telekomunikace, mikroskopie a vzdělávání. I teritoriální rozsah projektů byl značný. Přihlášené firmy pochází z různých regionů České republiky. Na straně škol potom byly zastoupeny ČVUT Praha, VUT Brno, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Mendelova univerzita v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Do některých projektů byly zapojeny také různé výzkumné organizace včetně Akademie věd ČR. Zcela výjimečný projekt přihlásila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu, jehož cílem je vybudovat nově koncipované klinicko-výzkumně vzdělávací centrum, které reflektuje očekávané potřeby lékařského výzkumu ve 21. století. Na navrženém systému spolupráce, který by měl urychlit lékařský pilotní výzkum a vývoj až o 50 %, by se měly podílet české a světové univerzity, americká Mayo Clinic a více než 30 partnerských organizací z řad průmyslových firem. „Velký zájem o druhý ročník soutěže nejen ukazuje, že soutěž obdobného zaměření "na trhu" chyběla, ale že v ČR lze najít velký počet takovýchto spoluprací v nejrůznějších formách. Že společné týmy, mnohdy již dlouhodobě účinně spolupracující, tu jsou a přinášejí efekt. Jen se prostě o nich nevědělo. A presentace pozitivních příkladů motivuje další k následování," říká prof. Vladimír Mařík. Vítěz soutěže Nejlepší spolupráce roku 2011 byl oceněn částkou 100.000,- Kč. Hlavním partnerem soutěže byla společnost Hewlett-Packard s.r.o.. Cenu Technologické agentury ČR udělila na základě vlastních kritérií Technologická agentura ČR.

NEJLEPŠÍ SPOLUPRÁCE ROKU 2011: VÝSLEDKY

Odborná porota udělila v soutěži Nejlepší spolupráce roku 2011 dvě druhá místa a ohodnotila tak celkem čtyři z patnácti přihlášených projektů. Vítězem se stal projekt nového vylepšeného obráběcího stroje s vyšší přesností obrábění, který vznikl ve spolupráci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti TOS VARNSDORF, a.s., která je předním světovým výrobcem obráběcích strojů s více než stoletou s tradicí. Součinnost v oblasti výroby obráběcích strojů je přínosem pro obě strany:„Vzájemnou spolupráci hodnotíme jako velice pozitivní. Díky ní bylo možné vyvinout metody a postupy, které by ani jedna strana nebyla schopna zvládnout samostatně,“ říká Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., vedoucí VCSVTT ČVUT. Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF, a.s. dodává: „Lze říci, že vzájemná spolupráce se vyznačuje synergickým přínosem v oblasti obráběcích strojů, díky níž bylo dosaženo velmi efektivního pokroku v našem oboru.“ Produkty společnosti TOS VARNSDORF, a.s. se přitom uplatňují na nejnáročnějších světových trzích. Firma vyváží své výrobky například do Německa, Finska, Polska, Ruska a na Ukrajinu a postupně roste i jejich prodej do Číny a dalších států.
Dalšími vítězi se stali předkladatelé projektu materiálu pro odolnější a kvalitnější vozovky využívající odpadní surovinu Butacite ®, projektu vývoje moderního „sušícího“ sanačního materiálu dovolující restaurování památek podle přísných norem Evropské unie a projektu zavedení výroby nové vonné látky Arosantol s významným uplatněním na světovém trhu chemických specialit.

Vítězné projekty kategorie Nejlepší spolupráce roku 2011:

1. místo: Mechatronický koncept vodorovných strojů
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii a TOS VARNSDORF, a. s.

Výstupem spolupráce je vznik nového vylepšeného obráběcího stroje fungujícího na principu dvou strojů, které sdílejí jeden pracovní prostor a současně zpracovávají jeden obrobek. Díky tomu je obrábění přesnější - stroj dokáže identifikovat statické deformace a změny geometrie a následně je kompenzovat v součinnosti s řídicím systémem. Vylepšení je možné díky přídavným mechatronickým zařízením na původním stroji typu WRD150 a vzniku dalšího, zcela nového stroje, využívajícího moderní výpočtové a simulační metody. Ten je současně základem komerčně nabízeného stroje GRATA.

2. místo: Využití odpadního Butacite ® materiálu pro lepší vozovky
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
a DuPont CZ s.r.o.

Projekt je vynikajícím příkladem využití odpadních surovin v materiálovém inženýrství. Jeho výstupem je technologie výroby asfaltových směsí, které jsou odolnější vůči trvalým deformacím a jsou kvalitnější z hlediska fyzikálně mechanických parametrů než konvenční asfaltové směsi. Díky tomu je prodloužena životnost konstrukcí vozovek. Těchto vlastností je získáno přidáním suroviny Butacite ®, odpadního materiálu, používaného například při výrobě automobilových bezpečnostních skel. Tuto surovinu přitom v automobilovém a stavebním průmyslu, kde je využívána, nelze již dále zpracovat a končí proto obvykle na skládkách.

2. místo: KEMASAN 590
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, společnost KEMA stavební materiály s.r.o. a MgA. Josef Červinka – restaurátor

Projekt KEMASAN 590 vychází z velice aktuální potřeby sanací omítek, zejména u památkově chráněných objektů, kdy standardy české i evropské nedovolují použití portlandského cementu. Tento sanační materiál tedy plní zadání památkových úřadů po celé Evropě, přičemž splňuje i normou požadované předpisy na technické vlastnosti materiálu. Má dlouhou životnost a mimořádnou účinnost trvalého sušení, díky níž si vysloužil název „Sušící“. Kromě fasád památkových objektů je možné jej využít i na vlhké zdivo jakýchkoliv jiných staveb.

3. místo: Technologie Arosantolu
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie a Aroma Praha, a.s.

Výstupem projektu je zavedení výroby nové syntetické vonné látky Arosantol do výroby firmy. Arosantol je pro své zajímavé vonné vlastnosti žádanou složkou mnoha typů parfémových kompozic a nachází tak významné uplatnění na světovém trhu chemických specialit, zejména v oblasti kosmetiky, osobní hygieny a čisticích prostředků, ale také v řadě jiných průmyslových odvětví. Do řešení konkrétních průmyslových problémů se zapojili přímo studenti, což přispívá k výchově nové generace odborníků. Významnou okolností také je, že pro zavedení nového produktu nebyly zapotřebí žádné významné dodatečné investice. Zavedení výroby této vonné látky je dalším z řady výsledků spolupráce společnosti Aroma Praha a VŠCHT, která nepřetržitě trvá již 40 let.

Odborná porota soutěže při výběru vítězných projektů hodnotila zejména rozsah a dopad výstupu projektu (užitný vzor, prototyp, patent, technologie, způsob skutečného využití), finanční objem projektu, průběh vzájemné spolupráce včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého subjektu na aktivním řešení úlohy a také přínosy projektu i jeho regionální či mezinárodní dopad. Porota byla složená ze zástupců akademických a vědeckých institucí, korporátní sféry, byznys angels, Americké obchodní komory, Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR.

 

 

CENA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

Cenu Technologické agentury ČR získal projekt Technické školky, na kterém se podílelo Vysoké učení technické v Brně, společnost PREFA KOMPOZITY, a.s., Základní škola a Základní a Mateřská škola Pramínek a Česká manažerská asociace a EGP INVEST, spol. s r.o.
Výstupem tohoto projektu je manuál určený pro výuku dětí, který byl zpracován pro potřeby pedagogů z mateřských a základních škol. Ten vysvětluje názornou a hravou formou technickou problematiku mostních konstrukcí. Do projektu byli zapojeni mladí asistenti VUT a senioři z klubu seniorů ČMA, kteří se jako bývalí úspěšní manažeři chtějí i v důchodovém věku uplatnit svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi. Dosavadní výsledky projektu získaly pozitivní zpětnou vazbu od dětí i jejich rodičů. "U projektu „Technické školky“ ocenilo předsednictvo TAČR právě přínosy, které mohou být v případě úspěšného rozšíření projektu významné. Ačkoliv tyto se pravděpodobně projeví s odstupem 10-15 let, mohou hrát významnou roli pro výkonnost české společnosti z pohledu inovací. Současně je rozvíjení technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbálních schopností u dětí v kombinaci s předáváním zkušeností od starších generací důležitým aspektem udržení a zejména dalšího rozvoje inovačního potenciálu,“ říká RNDr. Martin Bunček, Ph.D., člen představenstva TA ČR.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou pořádají Americká obchodní komora a Sdružení pro zahraniční investice – AFI, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu a za podpory Agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR. Letošní ročník soutěže se stal součástí širší platformy Česká inovace, která byla v roce 2011 založena s cílem podporovat a stimulovat inovativní myšlení a aktivity na podporu inovací, spoluvytvářet konkurenceschopné prostředí a podílet se na tvorbě inovativní kultury v České republice. V rámci této platformy spojily své síly významné tuzemské firmy, neziskové organizace, zástupci univerzit i jednotlivci. Vyhlášení výsledků soutěží Česká inovace a Nejlepší spolupráce roku proběhlo 22. února v Národní technické knihovně v Praze v rámci Festivalu Česká inovace.

Více informací o soutěži, včetně zdůvodnění výběru porotou, je možné získat na internetových stránkách www.spolupraceroku.cz .

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed